ค้นพบจำนวน 65 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยรอบ ถ.สุขาภิบาล 3 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหมกแถว ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าโพ ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนกลอย ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดใหม่บำรุงธรรม ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหลุมเข้า ซ.3183 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหลวงพ่อเจ็ก ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองระแหงเหนือ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองพลาง ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองไผ่ ถ.สุขาภิบาล 3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองเขื่อน ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดสุทธาวาส (วัดขุนจัด) ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดสวนพูล ซ.เนินหมอมี ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดศิริวัฒนาราม ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดราษฎรนิธิยาวาส (วัดดอนปอ) ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดรัตนาราม (วัดขุนแก้ว) ซ.อน. 5017 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดมโนราช ซ.อน. 3032 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดมงคลรัตนคีรี (วัดเขาระแหง) ซ.อน. 3053 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดพันสี ซ.333 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดเนินพยอม ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดทุ่งพึ่งใหม่ ซ.เนินหมอมี ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดทุ่งพึ่งเก่า ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดดอนกลอย ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดคูเมือง (วัดหนองสะแก) ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดคลองหินพัฒนศิริวนาราม ซ.อน. 3014 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดคงเศรษฐี ซ.อน. 2016 ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดเก้านิ้ว ซ.อน. 4019 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนมงคลรัตนคีรี ซ.อน. 3053 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหนองเขื่อน ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดพันสี ซ.333 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดทุ่งป่าจาน ซ.อน. 3032 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดดอนกลอย ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดเก้านิ้ว ซ.อน. 4019 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 ซ.3183 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนบ้านหนองกาหลง ซ.อน. 2016 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนบ้านปากดง ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยห้วยรอบ ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยหนองไผ่ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยบ้านหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยท่าโพ ซ.333 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยตำบลหลุมเข้า ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยตำบลทุ่งพึ่ง ซ.ราชสุภาวดี 3 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยตำบลดอนกลอย ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยดงขวาง ซ.อน. 5017 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ตำรวจทางหลวงเขาทราย ซ.อน. 2010 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอพยุหะคีรี ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.333 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองขาหย่าง ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลสุโขทัย ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง