ค้นพบจำนวน 116 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าหมาก ตำบลเขาบางแกรก ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งพง ตำบลทุ่งพง ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอุทัยเก่า ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยาง ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองนางนวล ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาบางแกรก ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขากวางทอง ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ถ.เทศบาล4 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดอัมพวัน (วัดป่ากล้วย) ซ.3013 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดใหญ่ ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหัวเมือง ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยพระจันทร์ ซ.เนินหมอมี ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยขานาง (วัดหลวงพ่อพลอย) ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองยาง ซ.อน. 2100 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองบัว (วัดปทุมธาราม) ซ.อน. 2114 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองเต่า ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองขุนชาติ ซ.อน. 5006 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองกระทุ่ม (ดจ.) ซ.อน. 4046 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดสามัคคีรังสรรค์ ซ.เทศบาล 7 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดวังบรเพชร (วัดมะพร้าวสูง) ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดลานหญ้าคา ซ.อน. 3024 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดโรจนาราม (วัดงิ้วงาม) ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดโปรดภาวนา ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดป่าเลา ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดป่าช้า ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดประดาหัก ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดปทุมทอง (วัดทับแต้) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดบ้านใหม่ ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเนินสาธารณ์ ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดน้ำพุพรหมจริยาวาส ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเทพนิมิตร ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดทุ่งโพธิ์ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดทุ่งนา ถ.สายบ้านทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดท่าข้ามสาคร ซ.อน. 3053 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดทัพทราย ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดถ้ำรัตนคีรี ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดดงประดาพระ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดแจ้ง ซ.อน. 5006 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเขาน้อย ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเกาะตาซ้ง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนมะพร้าวสูง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร) ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ (ประชาวิทยาคาร) ซ.อน. 3142 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยขานาง ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองยาง ซ.อน. 2100 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมธาราม) ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองเต่า ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ซ.เทศบาล 3 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดป่าแดง ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดปทุมทอง (สหประชาสรรค์วิทยา) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดเทพนิมิต (เกตุขจรพิทยา) ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ซ.อน. 3053 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านวังผาลาด ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก ซ.อน. 2114 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านป่าเลา ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านประดาหัก ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านเนินพยอม (ประชาอุทิศ) ซ.อน. 2047 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ซ.333 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านงิ้มงาม ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ซ.อน. 4046 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ซ.3013 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนดงประดาพระ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา ถ.สายบ้านทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยหนองยาง ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยหนองนางนวล ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านป่าหมาก ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ซ.อน. 3024 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านทุ่งพง (เก่า) ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านเขากวางทอง ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลอุทัยเก่า ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลหนองสรวง ซ.อน. 5006 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลบ้านเก่า ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลทุ่งโพ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลเขาบางแกรก ซ.เทศบาล 5 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีใบยาศรีสำโรง (โรงงานยาสูบ) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกโค้งโพธิ์ ซ.3013 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซ.เทศบาล 3 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด ซ.3013 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ซ.333 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง