ค้นพบจำนวน 97 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 16000
เทศบาลอุทัยธานี ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลอุทัยธานี 56 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดอมฤตวารี ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดใหม่จันทราราม ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหลวงราชาวาส ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดสังกัสรัตนคีรี ซ.อน. 2008 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (ทุ่งแก้ว) ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดพิชัยปุรณาราม ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดธรรมโศภิต ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดธรรมโฆษก ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนหมินเซิน ถ.สุนทรสถิตย์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ถ.พรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี ซ.อน. 2008 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดธรรมโศภิต ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 ซ.3221 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ซ.Boriruk Rd ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปะหัน ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 6 นครสวรรค์ ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ศาลแขวงสมุทรปราการ ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ที่ทำการนายตรวจสะพานอาคารแก่งคอย ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ซ.พิบูลย์ศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานอัยการเขต 1 ซ.พิบูลย์ศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัยสาขาศรีสำโรง ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ 3 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเทศบาลตำบลอู่ทอง ซ.พิบูลย์ศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี ถ.พรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.3220 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.333 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3220 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.333 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.333 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.333 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เครือข่าย 1 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
มัสยิดสิเราะห์ยูล ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ร้านอาหารแพกระแต ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สวนอาหารเรือนเพ็ญ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ร้านอาหารแดรี่ควีน ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
เกาเหลาเมืองนนท์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ภัตตาคารริมฝั่ง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
จุดสกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุทัยธานี ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ซ.3220 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
เขาสะแกกรัง ซ.อน. 2008 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
จุดชมวิวเขาสะแกกรัง ซ.อน. 2008 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ ซ.333 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงแรมพิบูลสุข ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงแรมอมรสุข ซ.333 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ทอง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วิหารเจ้าแม่กวนอิม ซ.3221 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
มิสซังคาทอลิก ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
คริสตจักรสัมพันธ์ ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
คริสตจักรความหวังอุทัยธานี ซ.333 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกแขวงการทาง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333-3220 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วงเวียนนาฬิกา ถ.สุนทรสถิตย์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วงเวียนปลาแรด ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วงเวียนงาช้าง ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกวัดพิชัยปุรณาราม ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกถนนบริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ท่าเรือสุพรรณิการ์ ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ฮั้วข้าวต้ม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512-567
เอสแอนด์ดับบลิว 160/62 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 0-5652-4808
มุมสบาย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-511-104
มิสเตอร์สุกี้ 6/3 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 081-9723723
เฟรชชี่ 44/13 ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512707
056-514909
เพื่อน ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-571-648
056-520-120
พรอีสาน 76/1 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ไนซ์เฮ้าส์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
นายพัน ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
นกเล็กต้มเลือดหมู 30 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512-205
นกน้อย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-511-952
ครัวขนุน ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-520-391
ร้านเกษร (Kesorn Restaurant) ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512-245
กาแฟอู่ไท 75/4 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 081-037-6714
กังสดาล ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-514-533
Relax Zone(รีแล็กซ์โซน) ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง