ค้นพบจำนวน 202 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิกรี ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุ่ม ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาทอง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหวาย ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยดุก ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้ารังกา ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพเหนือ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแอก ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดทิพรส ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าตาล ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาคลี ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมหาชัย ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องแค ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระเบียน ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ใหญ่ ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลช 166-168 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
เทศบาลตำบลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลกองบิน 4 กองพลบินที่ 3 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหัวหวาย ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหัวเขาตาคลี ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดห้วยดุก ซ.นว. 4047 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหลาสะแก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองแอก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองสีนวล ซ.3329 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองลาดสามัคคี ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองโพ ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองบัวทอง ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดหนองนางาม ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหนองถ้ำวัว ซ.อบจ. นว. 021019 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหนองเต็งรัง ซ.ทางหลวงชนบท นว. 4047 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองตามี ซ.นว. 1012 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหนองตาพัน ซ.อบจ. นว. 021017 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองดุก (วัดถ้ำทิพย์มงคล) ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดหนองจิกรี ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองคูน้อย ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหนองกระทุ่ม ซ.อบจ. นว. 021019 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดสันทยาศรัทธาธรรม ซ.3329 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดสอนจันทร์มงคล ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดสว่างวงษ์ (คณะกิจ) ซ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดสระแก้ว ซ.อบจ. นว. 021017 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดศรีสำราญ ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดวังคาง ซ.ตักศิลา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดราษฎร์เจริญ ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดรัตตวัน ซ.3329 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดโพนทอง ซ.ประชาตาคี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดพุน้อยชัยมงคล ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดพุทธนิมิต ซ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดพุช้างล้วง ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดพระพุทธบาทถ้ำเขาภูคาจุฬามณี ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดพรหมนิมิตร (วัดหลังเขา) ซ.11 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดป่าตาล ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดประชาสรรค์ (วัดคลอง 8) ซ.3196 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดโบสถ์เทพนิมิตร ซ.บ่อเงิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดบ้านโป่งโพธิ์ทองสามัคคีธรรม ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดบ้านดงมหาชัย ซ.3196 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดบ่อนิมิต ซ.11 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดน้ำจั้น ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ (วัดถ้ำเขาขุย) ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเทพมงคลชานสาราม ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดทุ่งทะเลทราย ซ.11 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดตาคลี ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดดงมัน ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดดงพลับ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดชัยมงคล ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดชอนเจริญธรรม ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดช่องแค ซ.แม่ทองสุข ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดจันเสน ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดโคกสว่าง ซ.11 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดโคกสลุด (วัดคลองสุธาธรรม) ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดโคกคูณ ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเขาวงษ์ ซ.11 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาวงษ์ ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาภูคา ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเขาฝา ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาบันไดกลีบ ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาทอง ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาถ้ำประทุน ซ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเขาตอง ซ.อบจ. นว. 021017 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเขาดุม ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาเจดีย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนหนองโพพิทยา ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ซ.อบจ. นว. 021017 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ซ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนปรียาโชติ ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนประดับวิทย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนอุตสาหะวิทยาลัย ซ.มหาราช ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ ซ.1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา ซ.11 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงเรียนวัดหนองสีนวล ซ.3329 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง