ค้นพบจำนวน 146 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดช้าง ตำบลบึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ หมู่11 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ 62 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางนางเล็ก ตำบลทรายมูล หมู่3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบน ตำบลบางปลากด หมู่10 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำนบ ตำบลชุมพล หมู่5 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 24 ฝั่งใต้ ตำบลศีรษะกระบือ หมู่8 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ ตำบลศีรษะกระบือ หมู่12 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 21 ตำบลดอนเกาะกา 103 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 14 เหนือ ตำบลคลองใหญ่ หมู่5 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใน ตำบลบางลูกเสือ หมู่8 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ หมู่3 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขมรฝั่งใต้ ตำบลโพธิ์แทน 118 หมู่1 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 62 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ 62 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ หมู่1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
วัดอำภาศิริวงศ์ ซ.3369 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดอารีราษฎร์ ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดอรุฌฉายาราม ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม ถ. 28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดใหม่พงษ์โสภณ ซ.โยธาธิการ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดสุนทรพิชิตาราม ซ.ฉช. 3001 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.คุณหม่อม ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดโพธิ์แทน ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดพลอยกระจ่างศรี ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดพระผู้ไถ่เสาวภา ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดปากคลองพระอาจารย์ ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดประสิทธิเวช ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดบุญเขต (วัดบางนางเล็ก) ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดเตยน้อย ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดเชี่ยวโอสถ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดจันทร์เรือง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดคลองเทพโลก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดคลอง 24 ซ.คุณหม่อม อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดเข็มทอง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดกลางคลอง 30 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนฟาตีเมาะห์อัซซุนนีย์ยะห์ ซ.3312 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนผดุงอิสลาม ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนฮิดายะตุ้ลอิสลามียะฮ์ ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์คู้คตที่ 2 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ ถ. 28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ ซ.โยธาธิการ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ซ.ฉช. 3001 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.คุณหม่อม ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดบางนางเล็ก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดเข็มทอง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านหัวหมอน ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์) ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ ซ.อบต. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) ซ.3312 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลองหกวา ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา ซ.โยธาธิการ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลอง 24 ซ.คุณหม่อม อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลอง 23 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลอง 22 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนนัชรุดดีน ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนไซคุ้ลอิสลาม ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162 ซ.3369 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยโพธิ์แทน ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยปากคลอง 22 ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบึงพระอาจารย์ ซ.นย. 2008 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบ้านใน ซ.อบต. ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบ้านทำนบ ซ.3312 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบ้านเตยน้อย ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบางนางเล็ก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยตำบลบางสมบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยคลอง 24 ซ.คุณหม่อม อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยคลอง 23 (ฝั่งเหนือ) ซ.รพช. อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ที่ว่าการอำเภอสามโก้ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ที่ว่าการอำเภอวังม่วง ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง