ค้นพบจำนวน 73 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวลิงใน ตำบลหนองแสง หมู่3 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะแกซึง ตำบลเกาะโพธิ์ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรหมเพชร ตำบลโคกกรวด ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาใหม่ ตำบลนาหินลาด ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงข่า ตำบลเกาะโพธิ์ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ล้อม ตำบลปากพลี 95 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลเกาะหวาย 222 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ หมู่1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี หมู่4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดหนองหัวลิงใน ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดหนองสองห้อง ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดศรีมงคล (วัดคลองคล้า) ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดลำบัวลอย ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ศรี ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ปากพลี ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ทอง ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดพรหมเพชร ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดฝั่งคลอง ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่) ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโบสถ์ร้างนาหินเก่า ซ.3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดบุ่งเข้สุขาราม ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดบมข้าว ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเนินหินแร่ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดนาหินลาด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดท่ามะปราง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดท่าประดิษฐ์ ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดท่าแดง ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดตะเคียนทอง ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดจินดาราม (วัดดงข่า) ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดคลองตะเคียน ซ.เทศบาล 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดแขมโค้ง ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเกาะหวาย ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเกาะโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเกาะกา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดกลางโสภา ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ถ.สุวรรณศร ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวันครู 2504 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดลำบัวลอย ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดพรหมเพชร ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดนาหินลาด ซ.3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดท่ามะปราง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดท่าประดิษฐ์ ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดแขมโค้ง ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดเกาะกา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนบ้านดงแขวน ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดเกาะหวาย) ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยหนองหัวลิงใน ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านสะแกซึง ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านพรมเพชร ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านไผ่ล้อม ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านนาใหม่ ซ.3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านดงข่า ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยเกาะกา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สวนอาหารลุงนวย ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี ซ.เทศบาล 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาหินลาด ซ.3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
น้ำตกเหวนรก ซ.3077 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
น้ำตกวังม่วง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงแรมเกาะหวายบังกะโล ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288-33 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีรถไฟบ้านปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
น้ำตกเหวนรก จ.นครนายก ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 086-0926529
037-356033
044-249305
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง