ค้นพบจำนวน 316 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทองทราย ตำบลดงละคร 103 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนาวา ตำบลศรีนาวา หมู่6 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยายฉิม ตำบลหินตั้ง หมู่6 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาจีด ตำบลพรหมณี หมู่15 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากช่อง ตำบลเขาพระ 90 หมู่10 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากกระทุ่ม ตำบลพรหมณี หมู่7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางปรัง ตำบลศรีจุฬา ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทราย ตำบลท่าทราย หมู่3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข่อย ตำบลบ้านใหญ่ หมู่1 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าแห ตำบลดงละคร หมู่8 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอไม้แดง ตำบลพรหมณี หมู่11 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ตำบลสาริกา 15/2 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชวดบัว ตำบลดอนยอ หมู่5 ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเหมือง ตำบลวังกระโจม หมู่7 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์ทอง ตำบลท่าช้าง หมู่4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขานางบวช ตำบลสาริกา หมู่5 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ หมู่5 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนครนายก 240 ถ.ไชยพันธ์ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
เทศบาลเมืองนครนายก 122 ถ.บ้านใหญ่ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99/6001 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 90 หมู่7 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดอุดมธานี ซ.อุดมธานี ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดอินทาราม ซ.อินทราราม ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดใหม่บำเพ็ญผล ซ.รพช. ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดใหญ่โพธาราม (วัดกลาง) ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดใหญ่ทักขิณาราม ถ.,เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 3, ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหุบเมย ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดห้วยโรง ซ.ชลประสิทธิ์ 14 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองโพธิ์ ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองทองทราย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองเตย ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองจิก ซ.Thanon Chon Prasit ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโสภาประชาสรรค์ (วัดเกาะเรียง) ซ.เทศบาล 5 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสุวรรณ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสุตธรรมาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสันติวัฒนาราม ซ.โยธาธิการ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสันตยาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสวนหงษ์ ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดส้มป่อย ซ.ตลาดเก่า ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสมบูรณ์สามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีเมือง ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีนาวา ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีจุฬา ซ.โยธาธิการ นย. 30 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังยายฉิม ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังปลาจีด ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังไทร ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังตูม ซ.นย. 2001 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังดอกไม้ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังกระโจม ซ.นครนายก-รังสิต 3/1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดรังษีโสภณ ซ.บ้านใหญ่ 2 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดมารดาพระศาสนจักร ซ.นครนายก-รังสิต 1 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดมณีวงศ์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดมงคลถาวร ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธินายก ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธิ์ไทร ถ.,เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 9, ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธิ์งาม ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดพรหมณี ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโบสถ์การ้อง ซ.โยธาธิการ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบุหย่อง ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบุญนาครักขิตาราม ถ.ชลประสิทธิ์ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบุ่งกระเบา ซ.3049 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านใหม่ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านวังรี ซ.ตลาด ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านบุ่ง ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านดง ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านขาม ซ.3049 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบางหอย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบางปรัง ซ.โยธาธิการ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดนาบุญ ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดนางหงษ์ ซ.นครนายก-รังสิต 7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดนางรอง ซ.3049 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดธรรมปัญญา ซ.305 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าอิฐ ซ.รพช. ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าทราย ซ.ตลาด ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าด่าน ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าซุง ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าช้าง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าข่อย ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดถ้ำสาริกา ซ.3050 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดตุมภรณ์รังษี (วัดกุดรังใน) ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดตำหนัก ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดดอนยอ ซ.โยธาธิการ ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดดงละคร ซ.โยธาธิการ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดดง ซ.อุดมธานี ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดชำนาญรังสรรค์ ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเจดีย์ทอง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโคกลำดวน ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโคกกรวด ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดคีรีวัน ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดคลองโพธิ์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขาราชสีห์ ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขาพระ ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขานางบวช ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขาน้อย ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง