ค้นพบจำนวน 94 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าพระลาน ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุแค ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาดินพัฒนา ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับชะอม ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดใหม่โพธิ์งาม ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดห้วยหินขาว ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดหน้าพระลาน ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดหนองหว้า ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดหนองม่วง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดสูงยาง ซ.อดิเรกสาร ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดสุนันทาราม ซ.อดิเรกสาร ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดสามัคคีธรรม ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดสาธุประชาสรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดศรัทธาประชากร ซ.21 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดมงคลชัยพัฒนา ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดเพลียขวา ซ.อดิเรกสาร ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดพุทธเนรมิต ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดพุแค ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดผึ้งรวง ซ.อดิเรกสาร ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดป่าสมพรชัย ซ.21 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดปางคล้อ ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดป่าคา ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดประสิทธิ์พรชัย (วัดวังเลน) ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดประดิษฐ์ธรรม (วัดบ้านโง้ง) ซ.อดิเรกสาร ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดเบญจคีรีนคร ซ.21 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดบ้านกอก ซ.อดิเรกสาร ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดบ่อโศก ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดท่าวัว ซ.อดิเรกสาร ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
วัดถ้ำศรีวิไล ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดถ้ำเต่า ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดถ้ำเจริญสุข ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดซอยสิบ ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดโคกดินแดง ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดคุ้งเขาเขียววนาราม ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดคีรีวง ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดเขาพรหมสวรรค์ ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
วัดเขาดิน ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองหว้า ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดสุนันทาราม ซ.อดิเรกสาร ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดวังเลน ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดมงคล ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดพุแค ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดป่าคา ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดบ่อโศรก ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดท่าวัว ซ.อดิเรกสาร ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนบ้านหนองจาน ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) ซ.21 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแควิทยา ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารสากลสระบุรี (ไอ-แมท) ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยบ้านหนองจาน ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีอนามัยตำบลพุแค ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีอนามัยซับชะอม ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีอนามัยเขาดินพัฒนา ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดงเจริญ ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง (กลุ่มทอผ้าไพจิตต์) ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซ.21 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีบริการน้ำมันพีที ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ห้างทวีกิจกำแพงแสง ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงแรมพุแคอินน์ ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
อากาศดีรีสอร์ท ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3385-21 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3385-1 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-3048 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ถ้ำศรีวิไล ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ถ้ำพระธาตุ ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง