ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่2 สระบุรี ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนประดู่ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสร่างโศก ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านครัว ถ.บ้านช้าง ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโขมด ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดหนองคล้า ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดหนองเข ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดสุนทรเทพมุนี (วัดสพานช้าง) ซ.3022 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดสารภี ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดสร่างโศก ซ.3022 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดศรีนวลตอยาง ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดราษฎร์บำรุง ซ.3022 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดม่วงน้อย ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
วัดโพธิ์ทอง ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดปัญจาภิรมย์ ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดโบสถ์แจ้ง ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดบ้านหมอ ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดบ้านครัว ซ.ชุมชนบ้านเครือ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
วัดบางขวัญ ซ.ชุมชนบ้านครัว ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
วัดบ่อพระอินทร์ ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดธรรมเสนา ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดตอยาง ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดโคกใหญ่ ซ.3267 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดโคกเสลา ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วัดโคกงาม ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนหนองพันเรือ ซ.3267 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดหนองคล้า ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี (มิตรภาพที่188) ซ.3022 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดสารภี ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) ซ.3022 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดม่วงน้อย ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ ซ.3267 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดโคกเสลา ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดโคกงาม ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์) ซ.3022 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนบ้านครัว (ซีเมนต์ไทยสงเคราะห์) ซ.3034 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยไผ่ขวาง ซ.3267 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยบ้านดอนประดู่ ซ.3267 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยตำบลหนองบัว ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยตำบลบางโขมด ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยตลาดน้อย ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุพรรบุรี ซ.3022 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3022 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานสรรพากรภาค 4 ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะปราง ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3267 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3022 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3022 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.3267 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
มัสยิดอัลอิสลาม ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมอ ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 สระบุรี ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3023-3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267-3467 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267-3048 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3023-3267 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีขนส่งจังหวัดสระบุรีสาขาอำเภอบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีรถไฟบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีรถไฟท่าหลวง ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
วัดมะขามเรียง 66 ม. 2 ต. ไผ่ขวาง อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี 18130 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 036-395212
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง