ค้นพบจำนวน 80 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองช่างเหล็ก ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาเพิ่ม หมู่5 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิหารแดง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองเรือ ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดหนองหมูใต้ ซ.3045 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดหนองสรวง ซ.3045 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดหนองฟ้าเลื่อน ซ.ร่วมใจ 14 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดหนองโพธิ์ ซ.เทศบาล 13 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดหนองไทร ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดหนองตาบุญ ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดหนองจอกใหญ่ ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดสหกรณ์รังสรรค์ ซ.ร่วมใจ 14 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดสมานมิตรมงคล ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดศรีสัจจาวาส (วัดคลองตะเคียน) ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดศรีนวนประชาราม ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดวิหารแดง ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดพุทธบูชา ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดบ้านดอน ซ.ตลาด ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดบางกง ซ.3045 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดเจริญธรรม ซ.รพช. ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดโคกสว่าง ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดโคกกระต่าย ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดคลองใหม่ (วัดเจดีย์พระคุณแม่) ซ.ตลาด ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดคลองหัวช้าง ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดคลองยาง ซ.AH1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดคลองไทร ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ซ.รพช. ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดเขาแก้วธรรมาราม ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ซ.เทศบาล 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไฟบูลย์วิทยาคาร) ซ.3045 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) ซ.3045 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ซ.เทศบาล 13 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองไทร ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ซ.ร่วมใจ 14 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดบ้านดอน ซ.ตลาด ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดเจริญธรรม ซ.รพช. ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดโคกสว่าง ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดคลองใหม่ ซ.ตลาด ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดคลองยาง ซ.รพช. ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ซ.รพช. ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนบำรุงปัญญา ซ.เทศบาล 6 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนบ้านหนองฟ้าเลื่อน ซ.ร่วมใจ 14 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนบ้านบางกง ซ.3045 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนบ้านชะวากยาว ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) ซ.AH1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยหนองสรวง ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยหนองช่างเหล็ก ซ.ร่วมใจ 14 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยวิหารแดง ซ.AH1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยบ้านเบาน้อย ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยเจริญธรรม ซ.รพช. ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยคลองเรือ ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ซ.เทศบาล 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
ศูนย์ประสานงานชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.ตลาด ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด ซ.ตลาด ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ซ.เทศบาล 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซ.เทศบาล 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.AH1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.AH1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
มัสยิดฮิดายะตุสซอลิฮีน ซ.3045 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิหารแดง ซ.เทศบาล 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33-3045 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีรถไฟวิหารแดง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
ถ้ำเทพนิมิตรธารทองแดง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง