ค้นพบจำนวน 123 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแซง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อพระ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสีนวล ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่สวนลาว ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยงู ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไก่เถื่อน ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเชี่ยน ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางลือ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไพรนกยูง ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเด่นใหญ่ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดอรัญญวาสี ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่วงเดือน ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่ดอนตานนท์สิตาราม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดหนองอ้ายสาม ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองโสน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดหนองน้ำใส ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองทาระภู ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองแจง ซ.ชน. 4017 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสะตือสิงห์ ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสวนอัมพวัน (วัดบ้านพวก) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสระดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดสระแก้ว ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดศรีนวล ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดศรีเจริญธรรม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดวิจิตรรังสิตาราม ซ.3211 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดวิจิตรรังสรรค์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดวังกะชาย ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดราษฎร์ศรัทธาราม (วัดดอนกะพี้) ซ.ชน. 4013 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดราษฎร์บำรุง (วัดหนองต่อ) ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดรางดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดรางจิก ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดไพรนกยูง ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดพิชัยนาวาส ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดพรหมวิหาร ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดโป่งมั่ง ซ.ชน. 4013 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดประชุมธรรม (วัดทับนา) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดบ้านใหม่ ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดบ้านพราน ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดธรรมวิจิตร (วัดดอนสีนวน) ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดท่าโบสถ์ ถ.ยุทธศาสตร์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดท่าแก้ว ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดท่ากฤษณา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดทับขี้เหล็ก ซ.ชน. 3059 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดถ้ำเข้ ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดเด่นใหญ่ ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดชัฎฝางราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดโคกหมู ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดคลองธรรม ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดคลองจันทร์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ถ.วางยาว-ท่าโบสถ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลหันคา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดหนองโสน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดหนองแซง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดสระดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสิตาราม ซ.3211 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ ถ.วางยาว-ท่าโบสถ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดท่าแก้ว ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดโคกหมู ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดคลองธรรม ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านหนองต่อ ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านหนองแจง ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านรางจิก ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านชัฎฝาง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนท่าบ้านหลวง ซ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนดอนสีนวน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยสามง่ามท่าโบสถ์ ถ.ยุทธศาสตร์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีอนามัยบ้านไร่สวนลาวเขาสารพัดดี ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยบ้านบ่อพระ ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยบ้านดอนสีนวน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีอนามัยตำบลหนองแซง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยตำบลไพรนกยูง ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยตำบลบ้านเชี่ยน ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยตำบลนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีอนามัยตำบลเด่นใหญ่ ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง