ค้นพบจำนวน 93 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหางน้ำหนองแขม ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอู่ตะเภา ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลาดาน ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดโคก ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าฉนวน ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่พัฒนา ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดอู่ตะเภา ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหางน้ำหนองแขม ซ.พหลโยธิน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดหางน้ำสาคร ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหางแขยง ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหัวหว้า ซ.ชน. 4024 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหัวถนน ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหนองยอ ซ.ชน. 2007 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหนองม่วง ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดหนองตาตน ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหนองกระทุ่ม ซ.ชน. 2007 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดศรีสิทธิการาม ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดศรีมณีวรรณ (วัดธรรมศิริอุปถัมภ์) ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดศรีเจริญ ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดราษฎรศรัทธาธรรม ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม (วัดกลาง) ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดโพธิ์พิทักษ์ ซ.ชน. 2007 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดพิกุลงาม (วัดหัวหาด) ซ.3244 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดพัฒนาราม ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดท่าอู่ ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดดอนแตง ซ.ชน. 1015 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดดอนฉนวน ซ.ชน. 1014 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดโคกแจง ซ.พหลโยธิน ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดคีรีรัตนาราม (วัดเขาปูน) ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดคลองกลาง ซ.ชน. 1015 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนสาครพิทยาคม ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมถ์ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ซ.พหลโยธิน ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหางแขยง (สถิตราษฎร์บำรุง) ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหัวหว้า ซ.ชน. 4024 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหนองตาตน ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดพิกุลงาม ซ.3244 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนวัดดอนแตง ซ.ชน. 1015 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดโคกแจง ซ.พหลโยธิน ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนวัดคลองกลาง ซ.ชน. 1015 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม (โยอุปถัมภ์) ซ.พหลโยธิน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนบ้านหัวถนน ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม (สวัสดิ์ศานุสรณ์) ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา) ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านเนินไผ่ ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ซ.ชน. 2007 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านเขาปูน ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน) ซ.พหลโยธิน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ซ.ชน. 1015 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สถานีอนามัยอำเภอมโนรมย์ ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีอนามัยศิลาดาน ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีอนามัยบ้านหางน้ำหนองแขม ซ.พหลโยธิน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีอนามัยตำบลอู่ตะเภา ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สถานีอนามัยตำบลไร่พัฒนา ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.คลองนางลาว ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีโทรคมมนาคมตะพานหิน ซ.พหลโยธิน ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดสระบุรี ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย ซ.คลองนางลาว ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สำนักงานสวนป่าเขาราวเทียน ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาคีรีมาศ ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ที่ว่าการอำเภอบางบาล ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH2 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พหลโยธิน ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH1 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH2 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอมโนรมย์ ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีตำรวจภูธรตำบลหางน้ำสาคร ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
เกาะเทโพ ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
มโนรมย์รีสอร์ทแอนด์สปา ซ.พหลโยธิน ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลมโนรมย์ ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
คริสตจักรสัมพันธ์มโนรมย์ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง ซ.ชน. 1015 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
แยกหลวงพ่อโอ ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
แยกคุ้มสำเภา ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
แยกหางน้ำสาคร ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
ท่าจอดเรือ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ท่าเรือจ้าง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ท่าเรือศรีสมหมาย ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
วัดอู่ตะเภา ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดพิกุลงาม
(วัดท่าหาด, วัดหัวหาด, วัดลิง)
ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง