ค้นพบจำนวน 89 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแป้ง ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำอำเภอพรหมบุรี ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวป่า ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระงาม ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดอุตะมะพิชัย ซ.สห. 4014 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดอัมพวัน ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
วัดหัวป่า ซ.309 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดหลวง ซ.AH2 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดเสาธงทอง ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดสิงห์ ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดศรีพรหมประสิทธิ์ ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดราหุล ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดมงกุฎแก้ว ซ.สห. 4014 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดโพธิ์เอน ซ.สห. 4014 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดพุทธาราม ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดพระแก้ว ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
วัดพรหมบุรี ซ.AH1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ซ.309 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดป่าหวาย ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดประสาท ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดโบสถ์ ซ.309 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดนาคนันทาราม ซ.AH1 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดเทพมงคล ซ.สห. 3015 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดทุ่ง ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดเตย ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดตาเถร ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดตราชู ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดชีปะขาว ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดจินดามณี ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดโคปูน ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดแคเทพนิมิตร ซ.309 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดคู ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดคาทอลิกพระนามกรเยซูสิงห์บุรี ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดเก้าชั่ง ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดกุฎีทอง ซ.สห. 4014 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดกลางธนรินทร์ ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนพระกุมารเยซูสิงห์บุรี ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนพรหมวิทยาคาร ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ซ.AH2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฎีทอง) ซ.สห. 4014 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดอัมพวัน ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
โรงเรียนวัดหลวง ซ.AH2 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดเสาธงทอง (ราษฎร์สามัคคี) ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน ซ.สห. 4014 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดพรมเทพาวาส ซ.309 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดป่าหวาย ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดประสาท ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดเตย (ชลประทานอุปถัมภ์) ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดชีปะขาว ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดโคปูน ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง (พรหมประสิทธิ์วิทยา) ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ (อนุสนธิ์ชัยบูร) ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนบ้านบางจิก ซ.AH2 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนบ้านเก่า ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา ซ.สห. 4014 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล ซ.สห. 3015 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนชุมชนวัดตราชู (ถาวรพรเพ็ญปราณีตอุปถัมภ์) ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลหัวป่า ซ.309 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลโรงช้าง ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลพระงาม ซ.สห. 3008 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลพรหมบุรี ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
สถานีอนามัยตำบลบ้านแป้ง ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลบางน้ำเชี่ยว ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
จุดสกัดช่างเหล็ก ซ.3027 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 15150
สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ซ.AH2 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ศูนย์แจ้งข่าวอาชญากรรมไทยรัฐ ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สำนักงานเทศบาลตำบลบางแกรก ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล ซ.AH1 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH1 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH2 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH1 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH2 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ซ.AH1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
ภัตตาคารอ่าวไทย ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สวนอาหารเรือวารี ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมบุรี ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
รุ่งอรุณฟิชชิ่งปาร์ครีสอร์ท ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลพรหมบุรี ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3033-32 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง