ค้นพบจำนวน 81 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยไผ่ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแจง ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอทราย ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพทะเล ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดหลวงวัง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดหนองกระทุ่ม ซ.3032 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสี่เลี่ยม ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสิงห์สุทธาวาส ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสามัคคีธรรม ซ.สห. 4038 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสาธุการาม ซ.สห. 4036 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสละบาป ซ.สห. 4036 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดวังกระจับ ซ.สห. 4013 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดราษฎร์บำรุง ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดยายสร้อย ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดยาง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดม่วง ซ.3032 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดฟูกทอง ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์สังฆาราม (พริก) ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์ศรี (คูคอย) ซ.สห. 3008 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์ทะเลใต้ ซ.สห. 6028 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์เก้าต้น ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดบ้านกลับ ซ.3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดท่าพิกุล ซ.3032 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเตย (วัดปู่โสมเฝ้าทรัพย์) ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดคีมราษฎร์ฯ ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดคลองระมาน ซ.3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเขาบวช ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเขาบวช (วัดแม่ชี) ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดขุนสงฆ์ศรัทธาราม ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดกลางท่าข้าม ซ.3032 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนประสิทธิวิทยา ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนอุดมทรัพย์ ซ.สห. 3008 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดสิงห์ ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดสาธุการาม ซ.3032 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดศรีทรงธรรม ซ.สห. 4038 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดวังกระจับ ซ.สห. 4013 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดยาง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ซ.สห. 3008 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ซ.สห. 6028 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดบ้านกลับ ซ.3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดคีม ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ซ.3032 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ซ.3032 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยหนองกระทุ่ม ซ.3032 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลห้วยไผ่ ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลสระแจง ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลโพสังโฆ ซ.3032 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลโพทะเล ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลท่าข้าม ซ.3032 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลคอทราย ซ.สห. 4013 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานเคหะชุมชนสมุทรปราการ ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการ ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3032 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วิทยาลัยจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีตำรวจภูธรตำบลโพทะเล ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
อุทยานค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3303-3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032-3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032-3064 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง