ค้นพบจำนวน 102 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำอำเภอ บางระจัน ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง หมู่3 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านจ่า ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ดัด ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพชนไก่ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดใหม่สุภากิจจาราม ซ.สห. 4058 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดใหม่คูเมือง ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดใหญ่ (วัดท้ายตลาด) ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดห้วยเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหลังสระ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหนองชะโด ซ.3252 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหนองโขลง ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดสามัคคีธรรม ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดสระแจงศรัณย์เกตุ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดสนามชัย ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดวุ้งสุทธวาส ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดวิหารห้องเดียว ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดวังขรณ์ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดม่วงชุม ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์หอมสุทธาราม ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์สุทธาลัย ซ.3252 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพชนไก่) ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดพระปรางค์ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดประสิทธิ์คุณากร ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดบ้านจ่า ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดน้ำผึ้ง ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดน้อยนางหงษ์ ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดธรรมเจดีย์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดท่าวนธรรมรังษี ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตึก ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตะโกรวม ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตลาดโพธิ์ ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดาวเรือง ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดอนตะโหนด ซ.3303 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดอนกำ ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดงบ้านกร่าง ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 72120
วัดชันสูตร ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดช่องลม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดจุกคลี ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโคนอน ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดขุยโพธิ์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดกิ่งประดิษฐ์ (วัดชะอม) ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดกลางชูศรีเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ ซ.สห. 4058 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวิจิตรศึกษา ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดห้วย ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดสนามชัย ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดวังขรณ์ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์สุทธาลัย ซ.3252 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดตะโกรวม ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดดาวเรือง ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดชันสูตร ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดคูเมือง ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดขุยโพธิ์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 72120
โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ซ.3251 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนบางระจันวิทยา ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนเจริญสอนวิทยา ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยบ้านริ้วกรูด ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยบ้านจ่า ซ.3252 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลสิงห์ ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลไม้ดัด ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลโพชนไก่ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลพักทัน ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยคูเมือง ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ซ.3303 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ที่ว่าการอำเภอดอนตูม ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3303 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
เชษฐศิลป์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางระจัน ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลบางระจัน ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3251-3252 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3030-3303 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง