ค้นพบจำนวน 194 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขาม ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดโคกสุก ตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินปัก ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองทรายขาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามแจง ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสอน ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุคา ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทราย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านชี ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 2 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 1 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกะพี้ ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนดึง ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ) ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดใหม่ทรงธรรม ซ.3354 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดแหลมเพิ่ม ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหินปักใหญ่ ซ.205 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหินปักเหนือ ซ.205 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหัวเขา ซ.205 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดห้วยแก้ว ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองหินใหญ่ ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองฟักทอง ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองโพธิ์ ซ.3354 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองไผ่ล้อม ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองทรายขาว ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองตะโก ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองแก ซ.3354 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองกระเบื้อง ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดหนองกระเบียน ซ.3354 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดสำโรงใหญ่ ซ.205 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดสำโรงน้อย ซ.205 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดสายห้วยแก้ว ซ.3196 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดสว่างจิตร ซ.3354 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดสระใหญ่ ซ.3354 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดสระพม่า ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดสระตาแวว ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดสระกระเบื้อง ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดศีวิลัยบรรพต ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดศรีอุดม ซ.3326 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดวาสนวราราม ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดวังเหนือ ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดวังใต้ ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดราษฎร์ธานี ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดมหาสอน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดโพนทอง ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดพุสะอาด ซ.3354 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดพานิชธรรมิการาม ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดพรหมทินเหนือ ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดไผ่ใหญ่หุนธีระกุล ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดผดุงธรรม ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดโป่งแค ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดประชาแสงแสวงธรรม ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดปฐมพานิช ถ.ตลาดใหม่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดโบสถ์โพธิ์งาม ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดบ้านหมี่ใหญ่ ถ.ประชาอุทิศ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดบ้านลำ ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดบ้านน้อย ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดบ้านโคก ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดบางพึ่ง ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดบางกะพี้ใหญ่ ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดบันไดสามแสน ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดเนินส้มกบ ซ.205 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดเนินยาว ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดธัญญนิตยาราม (วัดหลุมข้าว) ซ.205 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดธรรมิการาม (วัดค้างคาว) ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดเทพอำไพ ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดทุ่งทะเลหญ้า ซ.205 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดท้ายลาด ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดท่าตะโก ซ.3028 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดท่าช้าง ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดท้องคุ้งท่าเลา ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดท้องคุ้ง ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดดงน้อย ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดดงกลาง ซ.3354 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดเชียงงา ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดคุ้งท่าเลา ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดคลองสุทธาวาส ซ.3028 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดเขาปกล้น ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดเกริ่นกฐิน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดกุดขาม (วัดดอนดึง) ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดกำแพง ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) ซ.205 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดกะพี้น้อย ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดกลางสว่างอารมณ์ ถ.ประชาอุทิศ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย ซ.205 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนรัตนศึกษา ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนพระวรสาร ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนปิยะบุตร ซ.3024 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง