ค้นพบจำนวน 236 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซับสมบูรณ์ ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังขอน ตำบลคลองกระจัง ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยดีเลิศ ตำบลห้วยหิน ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับไทร ตำบลศิลาทิพย์ หมู่6 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคันนาหิน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลาทิพย์ หมู่2 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะกอกหวาน ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงค่อม หมู่6 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี หมู่4 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวชุม ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมลำนารายณ์ หมู่3 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาโสม หมู่1 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ามะนาว หมู่1 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดินดำ หมู่1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซับตะเคียน หมู่5 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยบาดาล ถ.สุระนารายณ์ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยนารายณ์ หมู่3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขารวก ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาแหลม หมู่5 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะรัง ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชัยบาดาลยุคใหม่ ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดอุดมสันติวรรณ ซ.สุระนารายณ์ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดอัมพวันวนาราม ถ.สุระนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดห้วยหิน ถ.สุระนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดห้วยยางสว่างธรรม ซ.21 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดห้วยนา ถ.สุระนารายณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ ซ.21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองปลาไหล ซ.ลบ. 4028 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองประดู่งาม ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองบงทักษิณาราม ซ.2275 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองโก ซ.2256 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดสุนทรเทพคีรี ถ.คชเสนีย์ ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดสิงหาราม ซ.2243 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดสว่างอารมณ์ ถ.สุระนารายณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดศีรีเจริญธรรม (วัดไทรงาม) ซ.2321 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดศิริบรรพต ถ.คชเสนีย์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดศรีอุดมจันทราราม ถ.คชเสนีย์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดศรีสง่าเจริญพร (วัดท่าตะโก) ซ.Sura Narai Rd ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดวิลาศประชาคุณาธาร ซ.21 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดวังมโนราห์ ซ.2340 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดวังไทรวราราม ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดลำนารายณ์ ซ.สุระนารายณ์ 22 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดลำโกฎิทอง ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดราศรีสว่าง ถ.สุระนารายณ์ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดรัตนราษฎร์บำรุง (วัดทุ่งตาแก้ว) ซ.21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดมะกอกหวาน ซ.2256 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดม่วงศิลาทอง ซ.2275 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดมงคลนิมิตร ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดมงคลเทพประสิทธิ์ ซ.21 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดโพธิ์งาม ซ.2272 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดป่าไผ่สามัคคี ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดป่าเนินสวรรค์ ซ.2338 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดโบสถ์ ซ.2243 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดบ้านใหม่สามัคคี ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดบ้านไร่พัฒนาราม ซ.Sura Narai Rd ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดบ้านปรางค์น้อย ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดบ้านบ่อน้ำ ซ.รพช. 3242 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดนิคมพัฒนาราม ถ.คชเสนีย์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดนารายณ์ทรงธรรม (วัดโคกสนั่น) ถ.สุระนารายณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดน้อยราษฎร์บำรุง ซ.2275 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม (วัดเขาแหลม) ถ.สุระนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดธารีรัฐการาม (วัดหนองเต่า) ซ.21 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดธรรมมิการาม ซ.2275 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเทพมงคลวนาราม ซ.2256 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเทพประสิทธิ์ ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดท่ามะนาว ซ.2089 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดท่ามะกอกชยากรณ์ ถ.สุระนารายณ์ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดท่าดินดำ ซ.2089 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดถ้ำพรหมโลก ซ.ทางหลวงชนบท ลบ. 3005 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดถนนโค้ง ซ.2256 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดตะเคียนคู่ ถ.คชเสนีย์ ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดดงน้อยสุนทาราม ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับสมบูรณ์ ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับลังกาประชาสรรค์ ซ.2275 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับผาสุข ซ.2212 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับตะเคียน ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับตะกั่ว ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับงูเหลือม ซ.ทางหลวงชนบท ลบ. 3005 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับเค้าแมว ซ.2357 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับกระทิงวราราม ซ.2256 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับกระโดน ซ.ทางหลวงชนบท ลบ. 3005 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดไชยติตการาม ถ.สุระนารายณ์ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดชัยบาดาลปอประสิทธิ์ ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดโค้งรถไฟ ถ.สุระนารายณ์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดโคกสำเริง ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดโคกสมบูรณ์ ซ.2089 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดโคกมะขามป้อม ซ.Sura Narai Rd ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดคันนาหินชัยมงคล ซ.21 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดคลองนารายณ์ ซ.21 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดคลองไทร ซ.2272 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเขาหางตลาด ซ.2212 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเขาสลัดได ซ.2340 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเขาศรีสามัคคี (วัดโป่งสามห้า) ซ.2321 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเขารวกสามัคคี ซ.2275 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเขายายกะตา ถ.สุระนารายณ์ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเขาบัลลังก์ ซ.21 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง