ค้นพบจำนวน 529 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าตาล ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสี่คลอง ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรหมาสตร์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางลี่ ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขันหมาก ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมสร้างตนเอง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายตลาด ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแค ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะเลชุบศร ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถนนใหญ่ ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะลุง ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนโพธิ์ ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกกโก ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกลำพาน ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโก่งธนู ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาพระงาม ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี 88 ถ.พระปิยะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เทศบาลเมืองลพบุรี ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี 35 ถ.พระยาพิชัยดาบหัก ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 260 ถ.พหลโยธิน หมู่1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลกองบิน 2 302 หมู่7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
ศูนย์มะเร็งลพบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดอุดมพัฒนาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดอัมพวัน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดใหม่เจริญ ถ.,ดงจำปา 2, ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดใหม่จำปาทอง ถ.,ดงจำปา 2, ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหัวช้าง ซ.ท่าศาลา 18/8 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดห้วยเปี่ยม ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดห้วยบงราษฎร์บำรุง ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดห้วยจันทร์ ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดห้วยขมิ้นประชาสรรค์ (วัดสายโท) ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดหลังสวน ถ.,ดงจำปา 10, ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงสุวรรณาราม ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงพ่อคลองนางสาม ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
วัดหลวงท้ายตลาด ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงท่าเกวียน ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
วัดหมูสี ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหนองหลวง ซ.ชลประทาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองผือ ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดหนองปลิงราษฎร์บำรุง ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองปลาดุก ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดหนองบัวขาว ซ.สารวัตรกำนัน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหนองแขมทรงธรรม ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดเสาธงทอง ซ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดเสมาทอง ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสุวรรณคีรีปิฎก (วัดเขาตะกร้าทอง) ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ซ.1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
วัดสิงห์ทอง ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดสำราญ ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดสายโทสามัคคีธรรม ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสายตรี ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสามัคคีพัฒนาราม ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดสะพานอิฐ ซ.บ้านสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดสระมะเกลือ ซ.นเรศวร 34 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดศรีสุธาวาส ซ.ท่ามะขาม ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดศรีรัตนาวาส ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดศรีรัตนคีรี (เขาแก้ว) ซ.3017 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดศรีธรรมโสภณ ซ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดศรีจำปาธรรมมาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดวังน้ำดำ ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดวงษ์เพชร ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดยาง ณ รังสี ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดเมืองใหม่ ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมะปรางหวาน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมะขามเฒ่า ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมณีชลขัณฑ์ ซ.311 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมงคลประสิทธิ์ ซ.3196 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์ลอย ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์ระหัต ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ (วัดใหม่) ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์งาม ซ.วัดเชิงท่า ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์เก้าต้น ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดพีระกูมาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดพลอยสุวรรณ ซ.311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซ.วัดพระธาตุ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดพระบาทน้ำพุ ซ.3015 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดพรหมมาสตร์ (วัดสามจีน) ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าหวายทุ่ง ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าหวายเก่า ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าสัก ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าธรรมโสภณ ซ.ราชมนู ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าเทพเนรมิต (วัดท่าแคนอก) ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง