ค้นพบจำนวน 107 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวไผ่ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำเต้า ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวง ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลกระทุ่ม ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาราช ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิตเพียน ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านรี ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขวาง ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนา ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตอ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระทุ่ม ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าปลุก ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดอุโลม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดใหม่ปากบาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดหัวสัง ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดหน้าวัว ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดสุวรรณเจดีย์ ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดสุเมธ ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดเวฬุวัน ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 5 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดวัง ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดรุ้ง ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโพธิ์ทองหนองจิก ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโพธิ์ ซ.อย. 3045 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดปากคลอง ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดประดู่ตะบอง ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโบสถ์ ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโบสถ์ ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดบ้านปูน ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 1/2 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดน้ำเต้า ซ.347 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดนาค ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดธรรมรส ซ.อย. 3073 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดเทพสุวรรณ ซ.อย. 4007 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดท่าตอ ซ.อย. 4007 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดท่า ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดเซิงหวาย ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดไชย ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดช้าง ซ.3267 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดแจ้ง ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดเจ้าปลุก ซ.3196 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดโคกโพธิ์ ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 1/2 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดคลองบุญ ซ.347 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกุฎีทอง ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกลาง ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกลาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกระทุ่มราย ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกระโจม ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนมหาราชประชานิมิตร ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดอุโลม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดใหม่ปากบาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดเวฬุวัน (จันทร์ปรุงอุปถัมภ์) ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 5 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดรุ้ง ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองหนองจิก ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.อย. 3045 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ซ.347 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดธรรมรส ซ.อย. 3073 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ซ.อย. 4007 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดท่า ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดตะบองพิศาลสารกิจอุปถัมภ์ ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดช้าง ซ.3267 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) ซ.3196 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดกลาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดกระโจม ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 1/2 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนกระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม) ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยบ้านหลวง ซ.3267 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลหัวไผ่ ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลหนองจิก ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลโรงช้าง ซ.อย. 4044 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลมหาราช ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลพิตเพียน ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ซ.อย. 3073 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลบ้านนา ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลบ้านขวาง ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลน้ำเต้า ซ.347 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลท่าตอ ซ.อย. 4007 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลเจ้าปลุก ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลกะทุ่ม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยจันรี ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
จุดสกัดพลายเพชร ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานทางหลวงชนบท ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเลน ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3267 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH2 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง