ค้นพบจำนวน 131 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหลวง ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำเต้า ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามตุ่ม ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามกอ ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดงา ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรางจรเข้ ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมารวิชัย ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกระทุ่ม ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแพน ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแถว ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนมโค ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชายนา ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าเสด็จ ซ.เจ้าเจ็ด 12 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าเจ็ด ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
เทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดใหม่หนองคต ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดหัวเวียง ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดหนองลำเจียกนิรภัย ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสุวรรณเจดีย์ ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสุธาโภชน์ ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสามตุ่ม ซ.อย. 4001 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดสามกอ ซ.3263 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโรงนา ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดรางจระเข้ ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดยวด ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดมารีย์สมภพ ซ.ทักษินเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดมารวิชัย ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโพธิ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดประดู่โลกเชษฐ์ ซ.เทศบาลตำบลหัวเวียง 4 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดใบบัว ซ.เทศบาลหัวเวียง 13 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโบสถ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโบสถ์ ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดบ้านแพน ซ.กิตติขจร ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดบางนมโค ซ.3263 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดบางกระทิง ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดบันไดช้าง ซ.เทศบาลตำบลหัวเวียง 4 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดไชยภูมิ (วัดคลองขุด) ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดชายนา ซ.อย. 3125 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดเจ้าเจ็ดใน ซ.เจ้าเจ็ด 5 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดเจ้าเจ็ดนอก ถ.,เจ้าเจ็ด 12, ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโคกเสือ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดแก้วสุวรรณ ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดกลางคลองวัฒนาราม ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดกลาง ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดกระโดงทอง ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนเสนาบดี ซ.ประเสริฐสม ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนสาคลีวิทยา ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนลาดงาวิทยาคม ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ซ.ทักษินเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา ซ.วิไลเสนา 3 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนประสาทวิทย์ ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนอัลฮาซานียะห์(เสรี วงศ์พานิช อุปถัมภ์) ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนา ซ.วิไลเสนา 3 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนสมบุญศุภบุญมี ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดใหม่หนองคต ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดหนองลำเจียกนิรภัย ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดสามตุ่ม ซ.อย. 4001 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ซ.3263 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดรางจระเข้ ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดมารวิชัย ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกูล) ซ.กิตติขจร ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดบางนมโคปานอุทิศ ซ.3263 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดบางกระทิง ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดบันไดช้าง ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดไชยภูมิ (ไชยภูมิวิทยาคาร) ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน ซ.เจ้าเจ็ด 5 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดนอก ถ.,เจ้าเจ็ด 12, ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดโคกเสือ (ละอองพากย์สุขีอุทิศ) ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม (โกวิทพิทยาคาร) ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลย์ประสิทธิ์) ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร ซ.บ้านแถว 18 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนเซนต์จอห์นแบ็ปติสต์ ซ.บ้านแถว 18 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียงสนิทอุปถัมภ์) ซ.อย. 3125 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลหัวเวียง ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลสามกอ ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลลาดงา ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้ ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลมารวิชัย ซ.อย. 3143 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านแพน ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านแถว ซ.บ้านแถว 18 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านกระทุ่ม ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบางนมโค ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลน้ำเต้า ซ.เสนารุ่งเรือง ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลชายนา ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลเจ้าเสด็จ ถ.,เจ้าเจ็ด 12, ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง