ค้นพบจำนวน 73 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำตาเสา ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะแมบ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลข้าวงาม ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดห้วยจระเข้ ซ.Rojana ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดหนองอ่างทอง ซ.อย. 1023 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดสันติธรรมาราม ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ซ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดศิวาราม (วัดตาชิ่ว) ซ.โรจนะ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดศรีประชา ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดลาดทราย ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดราษฎร์บรรจง (วัดตาดง) ถ.,อยู่เจริญ 2, ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดยมนาตามธรรมชาติ ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดไพทูรย์นิมาราม ซ.อย. 2064 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดธรรมาราม ซ.อย. 1023 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดธรรมจริยา ซ.อย. 2064 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดชูจิตธรรมาราม ซ.อย. 1023 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดกุฎีประสิทธิ์ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ถ.สุวพรรณสนิทวงศ์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนอนุบาลรัตนนันท์ ซ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ถ.,ใจทาน, ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ ซ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ ซ.Rojana ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ซ.อย. 1023 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดศิวาราม (ตาชิ่ว) ซ.โรจนะ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดศรีประชา ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดลาดทราย ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ซ.อย. 1023 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดธรรมจริยา ซ.อย. 2064 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ซ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ถ.,อยู่เจริญ 2, ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนคอตันคลอง 27 ซ.อย. 1023 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีอนามัยตำบลสนับทึบ ซ.อย. 1023 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีอนามัยตำบลวังชะแมบ ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีอนามัยตำบลข้าวงาม ซ.อย. 2064 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
แขวงการทางลพบุรีที่1 สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชโย ถ.หมอน 40 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง ซ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ซ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
มัสยิดอัลกุรอานดารุ้ลนาอีม ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงพยาบาลวังทรายพูน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309-352 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-9 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ที่ทำการขนส่งจำกัดสถานีวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง