ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สิงหนาท 2 (วัดหนองปลาดุก) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระยาบันลือ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสิงหนาท ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามเมือง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยาบันลือ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคู้สลอด ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดใหม่หญ้าไทร ซ.อย. 3143 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดโสภณเจติการาม ซ.อย. 3143 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดลาดหลุมแก้ว ซ.340 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดลาดบัวหลวง ซ.นบ. 3003 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดฉัตรทองดำริธรรม ซ.อย. 4001 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ ซ.อย. 4001 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง ซ.นบ. 3003 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ซ.อย. 2076 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนมุสลิมพิทยา ซ.อย. 2076 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ ซ.อย. 4052 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจน์ประสิทธิ์ ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา ซ.อย. 4006 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวิทยานนท์ ซ.อย. 4052 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวัดใหม่หญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ซ.อย. 3143 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ซ.อย. 3143 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม ซ.อย. 3143 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม ซ.อย. 4019 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประชารัฐ) ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ซ.อย. 4001 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวัดคู้สลอด (วุฒิโสภณ) ซ.อย. 4001 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีอนามัยพระยาบันลือ ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีอนามัยตำบลสามเมือง ซ.340 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีอนามัยตำบลลาดบัวหลวง ซ.340 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ถ.,เทศบาล 12, ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท) ซ.340 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.340 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.อย. 4001 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.340 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดฮาดี (มัสยิดหนองหล่ม) ซ.นบ. 3003 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดอัลฟุรกอน ซ.อย. 4006 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดอะมะดียะห์ ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดรอซีดี ซ.อย. 2076 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดเนียะมาตุ้ลฮายี่รีน ซ.อย. 4052 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดเนี๊ยยะม่าตุ้ลเลาะห์ ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ซ.อย. 4052 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ซ.อย. 2076 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดตอรีกุ้ลยันนะฮ์ ซ.อย. 4052 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดคอยรียะห์ ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัสยิดกอดิรี ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดบัวหลวง ถ.,เทศบาล 12, ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3425-340 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340-3422 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง