ค้นพบจำนวน 78 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้ำใส ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกบ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนหญ้านาง ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ล้อม ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระจิว ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพสาวหาญ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกม่วง ถ.เทศบาล ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดอุทการาม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองหลัว ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองเป้า ซ.เทศบาล 13 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
วัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
วัดหนองทางบุญ ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองเครือบุญ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดหนองกบ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดลุ่ม ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดราษฎร์เจริญ ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดมาบโพธิ์ ถ.ชุมชนเจริญใจ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดภาชี ซ.เทศบาล 6 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดพรานนก ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดพระแก้ว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดนาอุ่น ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดธรรมศีลโสภา ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดทุ่งชาน ซ.3470 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดตะโก ซ.3470 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดดอนหญ้านาง ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดซึก ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดเจริญธรรม ถ.เทศบาล 20 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดโคกสังข์ ถ.เทศบาล ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดโคกม่วง ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดโคกแดง ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดโคกกรวด ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดอุทการาม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองเป้า ซ.เทศบาล 13 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองปลิง (ขาวดีอุปถัมภ์) ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
โรงเรียนวัดหนองทางบุญ ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองกบ (ไทยกล้าประชานุกูล) ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ซ.3470 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดลุ่ม ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ถ.ชุมชนเจริญใจ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดภาชี (สุนทรอุปถัมภ์) ซ.3470 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดพระแก้ว (โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร) ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดนาอุ่น ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดเจริญธรรม ถ.เทศบาล 20 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดโคกสังข์ประชานุกูล ถ.เทศบาล ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดโคกกรวด (ไตรราษฎร์บำรุง) ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ถ.ชุมชนเจริญใจ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนชุมชนโคกม่วง ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยหนองกบ ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยไผ่ล้อม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยตำบลโพสาวหาญ ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยตำบลดอนหญ้านาง ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยตำบลโคกม่วง ถ.เทศบาล ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรหลังเก่า ซ.307 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอภาชี ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3470-329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329-3056 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีรถไฟพระแก้ว ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง