ค้นพบจำนวน 92 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางซ้าย ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกช้าง ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอมฤต ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าโคก ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้ำใหญ่ ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดน้ำเค็ม ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดชิด ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผักไห่ (วัดราษฎร์นิยม) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหญ่ ถ.เทศบาล 18 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแค ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคู ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดินแดง ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนลาน ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจักราช ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุฎี ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดอมฤตสิทธิทราราม ซ.เทศบาล 15 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดหน้าโคก ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดลาดชิด ซ.3454 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
วัดลาดชะโด ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
วัดฤาไชย ซ.อย. 4013 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดย่านอ่างทอง (วัดจุฬาโลก) ซ.เทศบาล 18 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดโพธิ์ผักไห่ ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดไผ่ล้อม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดบ้านอ้อ ซ.อย. 4031 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดบ้านแค ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์ ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
วัดท่าดินแดง (วัดจันทาราม) ซ.3454 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดตึกสุทธาประมุข ซ.เทศบาล 28 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดตึกคชหิรัญ ซ.เทศบาล 27 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดตาลานเหนือ ถ.เทศบาล 6 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดตาลานใต้ ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
วัดดอนลาน ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
วัดคงษาสุทธาราม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนแสงทอง ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข ซ.เทศบาล 28 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวีระพันธ์บำรุงวิทย์ ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์) ซ.เทศบาล 15 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดหน้าโคก ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดลาดชิด ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงเรียนวัดฤาไชย ซ.อย. 4013 ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) ซ.เทศบาล 18 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ซ.เทศบาล 23 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดบ้านแค ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงเรียนวัดท่าดินแดง ซ.3454 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดตาลานเหนือ ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดตาลานใต้ ถ.เทศบาล 18 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดคงษาสุทธาราม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนนักบุญเทเรซา ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ซ.ต้นงิ้ว 26 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย (บ้านอ้อวิทยาคาร) ซ.เทศบาล 28 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยลาดชิด ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยนาคู ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สถานีอนามัยตำบลอมฤต ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลหน้าโคก ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลหนองน้ำใหญ่ ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สถานีอนามัยตำบลลาดน้ำเค็ม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหญ่ ถ.เทศบาล 18 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลบ้านแค ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลท่าดินแดง ซ.3454 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลดอนลาน ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สถานีอนามัยตำบลโคกช้าง ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลกุฎี ซ.อย. 4013 ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
จุดสกัดเขาเจดีย์ ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
จุดตรวจสภอ. อุทัย ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ซ.เทศบาล 22 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานอัยการเขต 6 ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเตย ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.329 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3454 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
มัสยิดยะมาอะตุ้ลมุสลิม ซ.ต้นงิ้ว 26 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอผักไห่ ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีตำรวจภูธรตำบลจักราช ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลผักไห่ ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329-3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454-3412 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีขนส่งอำเภอผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ตลาดลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 0 3574 0263-4
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง