ค้นพบจำนวน 121 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านม้า ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบางปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหันสัง ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุทเลา ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านลี่ ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขล้อ ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทางกลาง ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับน้ำ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตานิม ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขวัญเมือง ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์สามต้น ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสาธง ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดอินกัลยา ซ.32 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดหงษ์ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเสาธงใหม่ ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเสาธงเก่า ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดสปสวรรค์ ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดศาลาแดง ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดวรนายกรังสรรค์ ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดม่วง ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโพธิ์หอม ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโพธิ์ทอง ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดพระงาม ซ.AH1 ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดผึ่งแดด ซ.อย. 2002 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดประมุง ซ.347 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดบ้านม้า ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดบ้านแจ้ง ซ.AH2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดบางเพลิง ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดบางเดื่อ ซ.อย. 2033 ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดนาค ซ.347 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดนนทรีย์ ซ.347 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเทพอุปการาม (วัดตานิม) ซ.329 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเทพธาราราม ซ.329 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดทางกลาง ซ.347 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดทอง ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโตนด ซ.AH1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโตนด (วัดป่ายาง) ซ.อย. 2033 ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตาลเอน ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตะหนุ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตะเคียน ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตลาดแก้ว ซ.อย. 2002 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดตลาด ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดต้นสะตือ ซ.อย. 4009 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดดาวคะนอง ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดดอกไม้ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดจอมเกษ ซ.อย. 4009 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโคก ซ.309 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดค่าย ซ.AH2 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดโขดเขมาราม ซ.อย. 3013 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดไก่ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดเกาะเลิ่ง ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดอินกัลยา ซ.ทางหลวงชนบท อย. 4007 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดเสาธงใหม่ ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดวรนายกรังสรรค์ ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดพระงาม ซ.AH1 ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดผึ่งแดด ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ซ.347 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดบ้านม้า ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง ซ.AH2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดนาค ซ.347 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดนนทรีย์ ซ.347 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดเทพอุปการาม ซ.329 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดทางกลาง ซ.347 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ซ.AH1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดตาลเอน ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดตลาด ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดดาวคะนอง ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดดอกไม้ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดจอมเกษ ซ.อย. 4009 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ซ.309 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ซ.AH2 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดไก่ ซ.AH2 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) ซ.อย. 3013 ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง ซ.329 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนบางปะหัน ซ.32 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) ซ.อย. 3013 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยบ้านม้า ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลหันสัง ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์สามต้น ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลพุทเลา ซ.347 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบึงเสาธง ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบ้านลี่ ซ.347 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบ้านขล้อ ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบางปะหัน ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ ซ.อย. 2033 ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลทางกลาง ซ.347 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลทับน้ำ ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลตาลเอน ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลขวัญเมือง ซ.AH1 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลขยาย ซ.อย. 4009 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลกระทุ่ม ซ.347 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานด่านป่าไม้จังหวัดพิจิตร ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ซ.329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง