ค้นพบจำนวน 106 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดยม ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกุ่ม ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหัก ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดตะกู ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาพราหมณ์ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านคลัง ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวงโดด ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางบาล ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางชะนี ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทางช้าง ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกบเจา ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรน้อย ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดอินทาราม ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดอัมพวา ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดใหม่กบเจา ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดเสาธง ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดสีกุก ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดสันติการาม ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดยม ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดม่วงหวาน ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดโพธิ์ ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดพิกุลโสณคันธ์ ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดพระขาว (วัดหลวงปู่ทิม) ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดไผ่ล้อม ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดปราสาททอง ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดโบสถ์ ซ.3412 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดบุญกันนาวาส ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดบ้านแดง ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดบางปลาหมอ ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดบางบาล ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดนกกระจาบ ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดธรรมโชติการาม (วัดขวิด) ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดธรรมจักร ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดไทรน้อย ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดท่าสุทธาวาส ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดตะกู ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดแจ้ง ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดจุฬามณี ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดจันทราราม (วัดตะโก) ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดโคกหิรัญ ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดเก้าห้อง ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดกำแพงแก้ว ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดกอไผ่ ซ.3412 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดกลาง ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดเสาธง ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดสีกุก ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดม่วงหวาน ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดปราสาททอง ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.3412 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดบางปลาหมอ ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดบางบาล ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดไทรน้อย ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดท่าสุทธาวาส ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดตะกู ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดแจ้ง ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดขวิด ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดกอไผ่ ซ.3412 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ ซ.3501 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนบ้านหาดทราย ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนบางบาล ซ.3412 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยวัดตะกู WAT TAKU ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลมหาพราหมณ์ ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลพระขาว ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบ้านคลัง ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบ้านกุ่ม ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบางหัก ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบางหลวง ซ.3501 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลบางชะนี ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลไทรน้อย ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลทางช้าง ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยตำบลกบเจา ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
จุดสกัดโพแตง ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
จุดสกัดค่ายบางกุ้ง ซ.3412 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
งานสาธารณูปโภคกองช่างเทศบาลเมืองนครนายก ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดลพบุรี ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3263 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.3263 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3263 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง