ค้นพบจำนวน 136 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระแก้ว ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากจั่น ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ลา ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคัดเค้า ตำบลข้าวเม่า ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามไถ ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระนอน ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านชุ้ง ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเพลิง ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อโพง ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสะแก ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) 200 ถ.สายเอเซีย หมู่2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
กองวัตถุระเบิด ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดอ่างทอง ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดใหม่ชุมพล ซ.3467 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดใหญ่เทพนิมิตร ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหัวคุ้ง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหนองโคก ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดหนองกลาง (วัดตากแดด) ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดเสด็จ ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสีจำปา ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสำมะกัน ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสามไถ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดสระเกษ ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดวัง ซ.3467 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดลาย ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดละมุด ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดเรือแข่ง ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดราวบันได ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดราชบำเพ็ญ ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดราชบรรทม ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดร้อยไร่ ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดมาบพระจันทร์ ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดมเหยงค์ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดมหาพล ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดโพธิ์ลำแพน ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดโพธิ์ลอย ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดโพธิ์ทอง ซ.อย. 2033 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดพร้าวโสภณาราม ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดพระนอน ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดปรีดาราม (วัดปีบ) ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดบ้านดาบ ซ.อย. 3005 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดบ้านซุ้ง ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดบางระกำ ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดน้อย ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดนครหลวง ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดเทพจันทร์ลอย ซ.329 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดทองทรงธรรม ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดทอง ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดตะโหนด ซ.อย. 3008 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดแดงสุธาราม ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดดอนกลาง (วัดพระใหญ่) ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดดงหวาย ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดจันทร์ ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดแค (วัดอรัญญิก) ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดคลองน้ำชา ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดแก้วตา ซ.อย. 3013 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดแก้ว ซ.3467 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดกุฎีกรุ ซ.3467 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดกลาง ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดหนองกลาง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมภิทยาราษฎร์บำรุง) ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ. ราษฎร์บำรุง) ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดเรือแข่งประชาอุปถัมภ์ ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดราชบำเพ็ญ ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดมเหยงค์ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.อย. 2033 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดปรีดาราม ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดบ้านดาบ ซ.อย. 3005 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดบ้านซุ้ง (อดุลย์ประชาวิทย์) ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดบางเดื่อ ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดทองทรงธรรม ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) ซ.อย. 3008 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดดอนกลาง ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดแค ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนบ้านเป็ด ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนบ้านชายราง (ผาสุขบรรณกิจ) ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนนครหลวงวิทยาคาร ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) ซ.อย. 3008 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ซ.329 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ซ.3063 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยบ้านหนองคัดค้าว ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลหนองปลิง ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลสามไถ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลแม่ลา ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลพระนอน ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง