ค้นพบจำนวน 106 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าหลวง ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์เอน ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์เอน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาลอย ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขนาก ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาลอย ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากท่า ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านร่อม ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเจ้าสนุก ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจำปา ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชิงราก ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลท่าเรือ ถ.เลียบริมแม่น้ำป่าสัก ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เทศบาลท่าหลวง 104 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดหนองแห้ว ซ.เทศบาล 9 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสามเรือน ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดสฎางค์ ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดศาลาลอย ซ.อย. 3008 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดศักดิ์ ซ.3467 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดวังแดงเหนือ ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดวังแดงใต้ ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดรามพงศาวาส ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดยางนม ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดไม้รวก ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดมะขามโพลง ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดโพธิ์เอน ซ.อย. 3008 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดโพธิ์ไทร ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดโบสถ์พัทธสีมา ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบึง ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบ้านร่อม ซ.3467 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบ้านแถว ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบางม่วง ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดบัวงาม ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดนางคุ่ม ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดทุ่งมน ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดถลุงเหล็ก ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
วัดตำหนักภาวนาราม ซ.อย. 4021 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม (วัดหลวงพ่อขาว) ซ.3407 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดดอนกระสังข์ ซ.3467 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดชุมแสง ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดช้าง ซ.อย. 4021 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดจำปา ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดจงกลณี ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดโคกกระต่ายทอง ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดแคท่าเรือ (วัดโคกมะนาว) ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดไก่จัน ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดกลาง ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ซ.เทศบาล 9 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนแสงโกศิกนุสรณ์ ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดสามเรือน (จันทสโรอนุสรณ์) ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดสะตือ ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดสฎางค์ ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดศาลาลอย ซ.อย. 3008 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดศักดิ์ (ราษฎร์สามัคคี) ซ.3467 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ (แจ่มวิทยาคาร) ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ซ.อย. 3008 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดบึง ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดบ้านแถว (ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์) ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดบัวงาม ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดนางคุ่ม ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดเทพคันธาราม ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดทุ่งมน ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก (ปูนซีเมนต์ไทยอุปถัมภ์) ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
โรงเรียนวัดจำปา ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนบ่อแร่ ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนเทศบาลวัดแค ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยบ้านร่อม ซ.3467 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลหนองขนาก ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลศาลาลอย 2 ซ.อย. 3008 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลศาลาลอย 1 ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลวังแดง ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์เอน ซ.อย. 3008 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์เอน ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
สถานีอนามัยตำบลท่าเจ้าสนุก ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลจำปา ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยเชิงราง ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.เทศบาล 9 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน ถ.เลียบริมแม่น้ำป่าสัก ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองสวน ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน (กำลังก่อสร้าง) ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3470 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ที่ว่าการกิ่งอำเภอบึงนาราง ซ.3470 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.อย. 3008 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าเรือ ซ.3470 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีตำรวจภูธรตำบลปากท่า ซ.อย. 3008 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง