ค้นพบจำนวน 129 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุเหร่าแดง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุทอง ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี(วัดเจดีย์หอย) ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดหลุมแก้ว ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อเงิน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูขวาง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูบางหลวง ถ.ธนะรัชน์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เทศบาลตำบลระแหง ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดหน้าไม้ ซ.340 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดสุวรรณโณภาส ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดสุวรรณจินดาราม ถ.ธนะรัชน์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดสุทธาวาส ซ.ปท. 3020 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดลำมหาเมฆ ซ.ปท. 3020 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดลาดหลุมแก้ว ซ.ปท. 3013 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดราษฎร์บำรุง (วัดหนองปลาดุก) ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดป่าไขแสงธรรมมาราม ซ.346 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ซ.ปท. 3020 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดบัวขวัญ ซ.ปท. 3013 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดบัวแก้วเกษร ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดบ่อทอง ซ.อบจ. ปท. 2009 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดบ่อเงิน ซ.อบจ. ปท. 2009 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดเนกขัมมาราม ซ.346 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดทองสะอาด ซ.ปท. 3013 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดเจดีย์หอย ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดจันทาราม ซ.วัดจันทาราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ซ.346 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
วัดคลองตาคล้าย ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอนุบาลนพวงศ์วิทยา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสามวาวิทยา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ซ.ปท. 3013 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนพัฒนาอิสลามบำรุง(คลองบางโพธิ์) ซ.คลองบางโพธิ์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนประชุมวิทยา ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอัลฟุรกอน ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอนุบาลหมีน้อยแพนด้า ซ.ปท. 3020 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ถ.ธนะรัชน์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดสุทธาวาส ซ.ปท. 3020 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) ซ.ปท. 3020 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ซ.ปท. 3013 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ซ.ปท. 3020 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดบัวขวัญ ซ.ปท. 3013 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดบ่อทอง ซ.346 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดบ่อเงิน ซ.อบจ. ปท. 2009 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ซ.346 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดทองสะอาด ซ.ปท. 3013 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดจันทาราม ซ.วัดจันทาราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนประชาบำรุง ซ.คูขวาง 10 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง ซ.วงแหวนรอบนอกตะวันตก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนบ้านคลองขวางบน (เกาะแก้วอำพล) ซ.เทศบาล ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ ซ.วงแหวนรอบนอกตะวันตก ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนบัวแก้วเกษร ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา ซ.คูขวาง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนดารุ้ลอาบิดิน (สุเหร่าแดง) ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนดารุ้ลยันนะฮ์ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนซาอาดะห์ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ซ.340 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ถ.เทศบาล 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนคลองลาดช้าง ซ.ปท. 3020 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนคลองพระอุดม ซ.ปท. 1030 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ ซ.สายเลียบคลองพระอุดม-ปากคลองบางโพธิ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนกันตวรรณ ซ.อบจ. ปท. 2009 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยสิงหนาท ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยบ้านสุเหร่าแดง ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยธาตุทอง ซ.ปท. 3013 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยตำบลหน้าไม้ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยตำบลลาดหลุมแก้ว ซ.เทศบาล ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยตำบลบ่อเงิน ซ.อบจ. ปท. 2009 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยตำบลคูบางหลวง ถ.ธนะรัชน์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยคูบางหลวง ซ.วัดจันทาราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีอนามัยคลองพระอุดม ซ.9 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี ซ.346 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพรก ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.346 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ถ.เทศบาล 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.346 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.346 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.346 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.เทศบาล 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.คูขวาง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง