ค้นพบจำนวน 89 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสามวัง2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงกาสาม2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสามวัง1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังจุฬา ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงบอน ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาครุ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงชำอ้อ2 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงชำอ้อ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงกาสาม ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
เทศบาลตำบลหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดแสงมณี (วัดลำน้ำ) ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสุนทริการาม ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสุขปุณฑริการาม (วัดชำอ้อ) ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสอนดีศรีเจริญ ซ.ปท. 3007 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดสร้างบุญ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดศรีสโมสร ซ.ปท. 3007 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดศรีคัคณางค์ ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดลำพระยา ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดราษฎร์บำรุง ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดพวงแก้ว ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดโปรยฝน ซ.ปท. 3022 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดป่าคลอง 11 ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดปทุมนายก ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดบึงบาประภาสะวัต ซ.ปท. 4001 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดบึงบอน ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดบึงกาสาม ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดนพรัตนาราม ซ.ปท. 3025 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ซ.ปท. 5026 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดเจริญบุญ ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดจุฬาจินดาราม ซ.ปท. 1021 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดจตุพิธวราวาส ซ.ปท. 3022 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดคลองเก้า ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
วัดคลอง 14 ซ.ปท. 5026 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ซ.ปท. 4001 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนพุทธารักษ์ ซ.ปท. 3022 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนศาลาลอย ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดแสงมณี ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ ซ.ปท. 3007 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดสร้างบุญ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดศรีสโมสร (พระครูสิริธรรมานุสิฐ) ซ.ปท. 3007 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไก่หอบ) ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดพวงแก้ว ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดโปรยฝน ซ.ปท. 3022 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดปทุมนายก ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม ซ.ปท. 3025 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ซ.ปท. 5026 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดเจริญบุญ ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส ซ.ปท. 3022 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดคลองเก้า ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนประชานิกรอำนวยเวทย์ ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบตย์อุทิศ) ซ.ปท. 5026 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนชุมชนบึงบา ซ.เทศบาล 9 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนคลองสิบเอ็ดศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) ซ.ปท. 3022 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนคลองสิบสาม ซ.ปท. 5026 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยศาลาครุ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยวังจุฬา ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยบึงกาสาม ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลหนองสามวัง ซ.ปท. 5026 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลบึงบอน ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลบึงชำอ้อ ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลบึงชำอ้อ 2 ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลบึงกาสาม ซ.ปท. 3022 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยคลองสิบสอง ซ.ปท. 4002 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิจิตร ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดกระบือ ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ปท. 4001 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
มัสยิดอีกอ ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
มัสยิดอัซซอลีอัน ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเสือ ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลหนองโดน ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเสือ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง