ค้นพบจำนวน 181 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุเหร่าเขียว ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางไผ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำโพ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแพรก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูรัด ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางรักน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางรักใหญ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองตาคล้าย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงกระโจม ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดสามง่าม ซ.340 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดสร้างใหม่ ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดลำโพ ซ.โยธาธิการ นบ. 2029 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดลาดปลาดุก ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดละหาร ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดโมลี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดเพรางาย ซ.นบ. 2006 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ซ.เทศบาล 3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดไผ่เหลือง ซ.302 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดบางแพรก ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดบางไผ่ ซ.วัดบางไผ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ซ.เทศบาล 9 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดเต็มรักสามัคคี ซ.รพช. นบ. 3087 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ ซ.Bang Kruai-Sai Noi ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลธนพร ซ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลจตุพร ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนแสงประเสริฐ ซ.นบ. 3088 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ซ.340 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ซ.สถาบันอัล-รอมิตี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ซ.วงแหวนรอบนอกตะวันตก ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ซ.340 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนสันฐิติศึกษา ซ.นบ. 4012 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนระดิ่งหินอับดุลลานุสรณ์ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนยามาลุดดีน ซ.340 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนมารีย์วิทยา ซ.โยธาธิการ นบ. 2011 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนพึงรำลึก ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนพาณิชยการบางบัวทอง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ซ.เทศบาล 3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนผกาภรณ์ศึกษา ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนปิยะฉัตร ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ซ.นบ. 4012 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนประถมพฤกษา ซ.โยธาธิการ นบ. 2011 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนฮูลามาอุดดิน(ขันติธรรม) ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์สาขา 4 ซ.วงแหวนรอบนอกตะวันตก ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ 1 ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ ซ.นบ. 4012 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอัซซิกรอ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก ซ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลวรทัย ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลพิชาดา ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลประคองสุข ซ.โยธาธิการ นบ. 2023 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา ซ.เกตุอ่ำพัฒนา ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนวิทยาทานอิสลาม ซ.นบ. 4012 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนวัดลำโพ ซ.โยธาธิการ นบ. 2029 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนวัดจันทร์ทองเอี่ยม ซ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนประชารัฐบำรุง ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนบางบัวทอง ซ.เทศบาล 7 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนบางคูลัด ซ.โยธาธิการ นบ. 2011 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนนูรุ้ลฮิดายะห์ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (สุเหล่าเขียว) ภาคฟัรดูอิน ซ.340 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนนันทนวรวิทย์ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนเทพพิมานพิทยา ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนเทพพิทักษ์ ซ.โยธาธิการ นบ. 2011 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนเต็มรักศึกษา ซ.นบ. 2006 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนดุสิตพณิชยการนนทบุรี ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนญามิอุ้ลอิควาน ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (บุญราษฎร์รังสรรค์) ซ.วัดบางไผ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ซ.วงแหวนรอบนอกตะวันตก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนจิรดา ซ.ประเสริฐ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ซ.เกตุอ่ำพัฒนา ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์ ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยหมู่ที่ 7 ลำโพ (เจริญรัฐ) ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยหมู่ที่ 5 ซ.Bang Kruai-Sai Noi ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยหมู่ที่ 3 ซ.โยธาธิการ นบ. 2011 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยหมู่ที่ 12 บางบัวทอง ซ.Bang Kruai-Sai Noi ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยสุเหร่าเขียว ซ.340 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยวัดลำโพ ซ.โยธาธิการ นบ. 2029 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยวัดบางไผ่ ซ.วัดบางไผ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยวัดเต็มรัก ซ.รพช. นบ. 3087 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยโรงกระโจม ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยบ้านบางแพรก ซ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยตำบลบางรักใหญ่ ซ.302 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง