ค้นพบจำนวน 468 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ ซ.บางไผ่ 24 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดโชติการาม ซ.บางไผ่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเชิงเลน ซ.นนทบุรี 27/6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) ซ.พิบูลสงคราม 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดไทรม้าเหนือ ถ.บ้านไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดแดง ซ.นนทบุรี 25 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดแคใน ซ.ศิริวรรณ 2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางรักน้อย ซ.ประดับดาวบำรุง ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางประดู่ ซ.วัดโตนด ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทานสัมฤทธิ์ ซ.ติวานนท์ 24 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสีทอง ซ.บางไผ่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางศรีเมือง ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกร่าง ซ.บางเลน 28/2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเขน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทราย ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดขวัญ ซ.เสนาสฤษดิ์เดช 10 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไขแสง กำเนิดมี ซ.งามวงศ์วาน 27 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 39 ถ.ติวานนต์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์ 54/33-35 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนนทบุรี 117/9 ถ.ประชาราษฎร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง 117 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง ซ.ประชานิเวศน์ 3 23 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ ซ.วัดสมรโกฏิ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ ซ.ประชาราษฎร์ 19 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก ซ.นนทบุรี 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลบางศรีเมือง ซ.สุขสันต์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลรัฐทดสอบ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลเอกชนทดสอบ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแว้ดล้อม ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถาบันทันตกรรม ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถาบันโรคทรวงอก ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่4 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่3 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่13 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิต 1 ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสถาบันการแพทย์แผนไทย ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์วิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 47/100 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ศูนย์วิชาการห้องปฏิบัติการทางคลินิกศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ซ.รัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ซ.รัตนาธิเบศร์ 8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดอมฤต ถ.,บางไผ่ 21, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดสังฆทาน ถ.,บางไผ่ 17, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดสลักใต้ ถ., 7, ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดสมรโกฏิ ถ.,วัดสมรโกฏิ, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดศาลารี ถ.,บางไผ่ 14, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดลานนาบุญ ถ.,ประชาราษฎร์ 1, อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดรวก ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 30 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดยุคันธราวาส ถ.,ต้นคูณ 1, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโพธิ์ทองล่าง ถ.,กรุงเทพ-นนท์ 2, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดเพลง ถ.,ไทรม้า 11, ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพุทธปัญญา ถ.,ดวงมณี, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ซ.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพลับพลา ถ.,พิบูลสงคราม 3, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดฝาง ซ.วัดกำแพง 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดป่าเรไร ซ.พยอมปานประสงค์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดปากน้ำนนทบุรี ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดปราสาท ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดประชารังสรรค์ ซ.โยธาธิการ นบ. 2025 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโบสถ์บน ถ.,ต้นคูณ 1, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางศรีเมือง ซ.สมชัย ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางรักใหญ่ ถ.,น้อมเกล้า, ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางรักน้อย ถ.ราชพฤกษ์1 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางระโหง ถ.,ลุงมะลิ, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางแพรกเหนือ ถ.,ศรีพรสรรค์ 7, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางแพรกใต้ ถ.,ศรีพรสรรค์ 7, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางนา ถ.,บ้านบางประดู่, ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางขวาง ถ.,ประชาราษฎร์ 19, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบางกร่าง ถ.,ฉิมน้อย, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดบัวขวัญ ซ.ทางพิเศษศรีรัช โครงข่ายนอกเมือง ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดน้อยนอก ถ.,นนทบุรี 15, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดนครอินทร์ ถ.,พิบูลสงคราม, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดไทรม้าเหนือ ถ.บ้านไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดไทรม้าใต้ ถ.,ไทรมัา 14, ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดทินกรนิมิต ถ.,ประชาราษฎร์ 20, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดท้ายเมือง ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดทางหลวง ถ.,กรุงเทพ-นนท์ 2, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดทองนาปรัง ถ.,อนันต์ขำปัญญา, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโตนด ถ.,วัดโตนด, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดตึก ถ.,บางไผ่ 13, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดตำหนักใต้ ถ.,นนทบุรี 27, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดแดงธรรมชาติ ถ.,นนทบุรี 25, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโชติการาม ถ.,บางไผ่ 4, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดชมภูเวก ถ.,นนทบุรี 33, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ถ.,วัดเฉลิมพระเกียรติ, ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง