ค้นพบจำนวน 1,277 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ซ.วัดสลักเหนือ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตลาด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ ซ.บางไผ่ 24 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเลน ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองข่อย ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุเหร่าเขียว ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิหารประชา ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสุนทรธรรมมิการาม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสาลากุล ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดศรีเขต ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดราษฎร์นิยม ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดยอดพระพิมล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดปลายคลองขุนศรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางบัวทอง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางไผ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางไกรใน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดคลองขวาง ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดคลองเจ้า ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดโชติการาม ซ.บางไผ่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเชิงเลน ซ.นนทบุรี 27/6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำโพ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) ซ.พิบูลสงคราม 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากคลองหม่อมแช่ม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกางเขน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดไทรม้าเหนือ ถ.บ้านไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดแดง ซ.นนทบุรี 25 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดแคใน ซ.ศิริวรรณ 2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางรักน้อย ซ.ประดับดาวบำรุง ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางประดู่ ซ.วัดโตนด ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแพรก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนตะลุมพุก ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสิบศอก ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสว่างอารมย์ ตำบลนราภิรมย์ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองโยง ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูรัด ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทานสัมฤทธิ์ ซ.ติวานนท์ 24 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ้อมเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลากลาง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสีทอง ซ.บางไผ่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางศรีเมือง ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางรักน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางรักใหญ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูด ซ.สุขาประชาสรรค์ 2 43 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตะไนย์ ซ.สุขาประชาสรรค์ 2 31 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคูเวียง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขุนกอง ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขนุน ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกร่าง ซ.บางเลน 28/2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแม่นาง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเขน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทราย ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดขวัญ ซ.เสนาสฤษดิ์เดช 10 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสาธงหิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเกร็ด ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองลากค้อน ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองตาคล้าย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไขแสง กำเนิดมี ซ.งามวงศ์วาน 27 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงกระโจม ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าไม้ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 39 ถ.ติวานนต์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์ 54/33-35 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนนทบุรี 117/9 ถ.ประชาราษฎร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง 117 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง ซ.ประชานิเวศน์ 3 23 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ ซ.วัดสมรโกฏิ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ ซ.ประชาราษฎร์ 19 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านสมชาย ซ.สาเก ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก ซ.นนทบุรี 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนกฤษฎานคร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปลายบาง หมู่2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข1เทศบาลนครปากเกร็ด ซ.สุขาประชาสรรค์ 2 70 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 78/14 ซ.สถานสงเคราะห์ หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เทศบาลตำบลบางศรีเมือง ซ.สุขสันต์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลบางม่วง ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เทศบาลตำบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เทศบาลตำบลไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เทศบาลเมืองบางกรวย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงพยาบาลรัฐทดสอบ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง