ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดราชผาติการาม ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะศึกษา ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์คแผนกอนุบาล ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ ซ.มิตรคาม วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ถ.,สามเสน 9, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ซ.ศรีอยุธยา 21 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารกรุงเทพ ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารไทยธนาคาร ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ถ.สุโขทัย วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล ถ.ขาว วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดประสาทบุญญาวาส ถ.ดาวข่าง วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดราชผาติการามวรวิหาร ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดนักบุญเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า ซ.มิตรคาม วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดราชาธิวาสวรวิหาร ถ.,สามเสน 9, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซ.ศรีอยุธยา 21 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ราชวิถี ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถ.สุโขทัย วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกซังฮี้ ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ท่าเรือวาสุกรี ซ.สามเสน 9 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดเทวราชกุญชร 90 ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดประสาทบุญญาวาส 36 ดาวข่าง วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-241-0353
02-241-0133
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง