ค้นพบจำนวน 92 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลยุติธรรม ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลฎีกา ถ.ราชดำเนินใน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลแขวงดุสิต ซ.หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซ.หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมศิลปากร ถ.หน้าพระธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมพระธรรมนูญ ถ.หลักเมือง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ราชบัณฑิตยสถาน ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงกลาโหม ถ.กัลยาณไมตรี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมธนารักษ์ ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สำนักพระราชวัง ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงการต่างประเทศ (วังสราญรมย์) ถ.สราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ทำเนียบองคมนตรี ถ.สราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมการค้าภายใน ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมที่ดิน ถ.พระพิพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงพาณิชย์ (ถนนสนามไชย) ถ.,เศรษฐการ, พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงกรุงเทพมหานคร ถ.,ท่าข้าม, พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
หอระฆัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดมหาธาตุ ถ.พระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ(วิทยาลัยในวังชาย) ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดพระเชตุพน ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ถ.พระพิพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ ถ.,เศรษฐการ, พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดราชบพิธ ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนราชินี ซ.สุขุมวิท 23 พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารมหาสุรสิงหนาท ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.16 สิงหา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารวชิราวุธานุสรณ์ ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารทหารไทย ถ.16 สิงหา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์ ถ.พรานนก พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารออมสิน ซ.ตรอกนาวา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารทหารไทย ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยพระบรมมหาราชวัง ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารกรุงเทพ ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารกรุงไทย ซ.ท่าเรือแดง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารออมสิน ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารไทยธนาคาร ถ.,ปานสุข, พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.16 สิงหา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดบุรณศิริมาตยาราม ถ.อัษฎางค์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถ.พระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สุภัทราริเวอร์เฮ้าส์ ซ.ตรอกทวีผล พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่งเฮงหลี ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
หน้าพระลาน ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.อัษฎางค์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกผ่านพิภพ ถ.ราชดำเนินกลาง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกป้อมเผด็จ ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกสะพานช้างโรงสี ถ.อัษฎางค์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกกัลยาณไมตรี ถ.กัลยาณไมตรี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกท้ายวัง ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกวงเวียน รด. ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกสะพานมอญ ถ.อัษฎางค์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกพระพิทักษ์ ถ.พระพิทักษ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าช้างวังหน้า ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าพระจันทร์เหนือ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าพระจันทร์ใต้ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือมหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าช้าง ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือราชวรดิษฐ์ ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าเตียน ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือโพธิ์อรุณ ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือแดง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือสุพรรณ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือราชินีเหนือ ซ.ท่าข้าม พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือปากคลองตลาด พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ROYAL HOTEL 2 ถ.ราชดำเนินกลาง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2 222 9111 26
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้วมรกต)
ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
รุ่งเกษม ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มิ่งหลี ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โภชนารมย์ ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
นิวยงฮั้ว โภชนา ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่งเฮงหลี ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มิวเซียมสยาม ซ.เศรษฐการ ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) 4 ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 022252777
พระนครบาร์ (Phra Nakorn Bar & Gallery) 58/2 ซ.ดำเนินกลางใต้ ถ.ราชดำเนินกลาง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 26220282
0877073143
สนามหลวง Sanam Luang ถ.ราชดำเนินใน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครฯ Bangkok Youth Center ถ.หลักเมือง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง