ค้นพบจำนวน 2,693 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 27
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290-1-1149 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129-1020 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290-1016-1129 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1149-1 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
แยกบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129-1290 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1271-1129 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016-1098 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270
แยกทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1130-1338 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1130 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098-1209 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1130-1234 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089-1 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1016 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกบ้านลุง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1271-1098 จ.เชียงราย 57110
แยกดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089-1130 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกเวียงแก่น ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098-1173 จ.เชียงราย 57110
แยกกิ่วสะไต ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1314-1089 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174-1098 อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089-1314 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
แยกบ้านเด่น ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1151 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
แยกร่มสัก 1 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1174 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173-1326 จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1207 ถ.แม่กก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
แยกพ่อขุน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วงเวียนหอนาฬิกา ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกประตูสลี ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกประสพสุข ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152-1326 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232-1233-1173 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232-1173 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173-1299 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกบ่อน้ำมันฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1340-1249 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1299-1152 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211-1208 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174-1152 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152-1020 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211-1208 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152-1306 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1208 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกต้าตลาด ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
แยกดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1306-1020 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211-118 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-118 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155-1222 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1190 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
แยกปางค่า ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1222-1021 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1174 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1190-1181 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกบ่อน้ำมันฝาง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1322-1178 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1128 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1292 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093-1210 จ.พะเยา 56110
แยกภูซาง จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1181 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1190-1126 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกชัยมงคล อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021-1093 จ.พะเยา 56110
แยกบ้านดอย ถ.พหลโยธิน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095-1226 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1128 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
แยกร้องหลอด ถ.พหลโยธิน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกบ้านเก่า ถ.พหลโยธิน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1210-1148 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178-1322 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1202 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1186-1021 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292-1126 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1179-1186 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกปิงโค้ง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1292 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1021 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095-1285 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
แยกปิงงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148-1160 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1092-1148 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1261 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148-1279 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1261 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกศรีบุญเรือง ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095-108 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292-1021 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021-1091 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกแม่สุก ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091-1292 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148-1097 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148-1188 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง